About us

CNI Gujarat Diocese : Know us

sI.Aen.Aa[ gujrat Dayoiss: dxRn

gujrat Dayoiss ka]iNsl nI tmam ivwagonI m>D5IAo prme&vrna vcn4I su´! 4ay ke je4I m>D5Ina ixrpit p/wu [su iq/Stna ga! sb>2ma> v<i@2 pamta> temna +vno n>u pirvtRn 4ay Ane pivત્રAaTma Aa2airt pir`aml9I c5v5 ¸ara dreknI svaR>gI v<i@2 4ay.


sI.Aen.Aa[ gujrat Dayoiss: @yey

gujrat Dayoissn ka]iNsl [&vrnu> rajy p/g3 krva Ane tene ivSt<t t4a ´! krva ma3e smipRt 0e Ane te ma3e tenI tmam m>D5IAone dxRn p/dan krva, talIm Aapva Ane sjj krva t4a suvataR keiN¸t Ane ix*yo bnavnarI m>D5I trIke tEyar krvI je4I te ko[p` =tna )ait, sE@2a>itk maNyta, r>g, il>gwed Ane Aai4Rk Asmanta 2ravta VyiktAone rcnaTmk rIte iq/Stno pe/m p/g3 krnar m>D5I bne.

CNI Gujarat Diocese: One of its kind all over INDIA

Join us and be a part of the holy community working for the uplifment of people

TOP